Elise S. Brezis

Professor of Economics


Curriculum vitaeHead, Israel Macroeconomic Forum


Department of Economics

Bar-Ilan University, Israelמבנה שוק היבוא וליברליזציה במדיניות סחר חוץ: תופעת היבואן הבלעדי


פרסום בכתב עת


אליס ברזיס, אבי וייס
הרבעון לכלכלה, vol. 42(2), האגודה הישראלית לכלכלה, 1995 Aug, pp. 267-283

DOI: https://www.jstor.org/stable/23766605

View PDF
Cite

Cite

APA   Click to copy
ברזיס, אליס, & וייס, אבי. (1995). מבנה שוק היבוא וליברליזציה במדיניות סחר חוץ: תופעת היבואן הבלעדי. הרבעון לכלכלה, 42(2), 267–283. https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/23766605


Chicago/Turabian   Click to copy
ברזיס, אליס, and אבי וייס. “מבנה שוק היבוא וליברליזציה במדיניות סחר חוץ: תופעת היבואן הבלעדי.” הרבעון לכלכלה 42, no. 2 (August 1995): 267–283.


MLA   Click to copy
ברזיס, אליס, and אבי וייס. “מבנה שוק היבוא וליברליזציה במדיניות סחר חוץ: תופעת היבואן הבלעדי.” הרבעון לכלכלה, vol. 42, no. 2, האגודה הישראלית לכלכלה, Aug. 1995, pp. 267–83, doi:https://www.jstor.org/stable/23766605.


BibTeX   Click to copy

@article{and1995a,
 title = {מבנה שוק היבוא וליברליזציה במדיניות סחר חוץ: תופעת היבואן הבלעדי},
 year = {1995},
 month = aug,
 issue = {2},
 journal = {הרבעון לכלכלה},
 pages = {267-283},
 publisher = {האגודה הישראלית לכלכלה},
 volume = {42},
 doi = {https://www.jstor.org/stable/23766605},
 author = {ברזיס, אליס and וייס, אבי},
 month_numeric = {8}
}

תקציר

עבודה זו בודקת את מבנה שוק היבוא וההשלכות של מבנה זה על התוצאות הצפויות של ליברליזציה במדיניות סחר חוץ. העבודה מתרכזת בתופעת היבואן הבלעדי. הבדיקות העלו שתופעת היבואן הבלעדי שכיחה מאוד עבור המוצרים שנבדקו. לעתים קרובות נלוות אליה תופעות נוספות כגון יבוא של מספר מוצרים מתחרים ע"י אותו יבואן, ויבוא מוצרים מתחרים ע"י יצרנים מקומיים.

אנו מראים ששכיחות היבוא הבלעדי נובעת משני שיקולים עיקריים. ראשית, האינטרסים של היצרנים בחו"ל — אלו הובילו לעתים קרובות לשיווק בארץ דרך יבואן בלעדי. שנית, מדיניות המסחר של ממשלת ישראל שננקטה בעבר השפיעה בצורה ישירה על שכיחות התופעה. אנו מראים ששכיחות נוהג זה יכולה להחליש באופן משמעותי את ההשפעות החיוביות הצפויות בעקבות הליברליזציה בסחר חוץ על רמת התחרותיות במשק הישראלי. שכיחות התופעה לא תפחת בהרבה למרות הליברליזציה מכיוון שהיא נובעת מאופטימיזציה. אי לכך, יש להלחם בהשלכות השליליות של התופעה ולאו דווקא בתופעה עצמה. אנו ממליצים על שינויים בחוק ההגבלים העסקיים ועל האצה ברפורמה בקביעת התקנים על מנת להקטין את הכח הריכוזי של היבואנים הבלעדיים.

מילות מפתח:  כלכלת ישראל, כלכלה בינלאומית, סחר חוץ, יבוא
Follow this website


You need to create an Owlstown account to follow this website.


Sign up

Already an Owlstown member?

Log in