Elise S. Brezis


Professor of Economics


Curriculum vitaeHead, Forum Macro of Israel


Department of Economics


Bar-Ilan University, Israelמבנה מערכת הסחר בישראל: ריכוזיות ביבוא


פרסום בכתב עת


אליס ברזיס
הרבעון הישראלי למיסים, issue 104, משרד האוצר, 1999 Apr, pp. 26-42

View PDF
Cite

Cite

APA
ברזיס, אליס. (1999). מבנה מערכת הסחר בישראל: ריכוזיות ביבוא. הרבעון הישראלי למיסים, (104), 26–42.

Chicago/Turabian
ברזיס, אליס. “מבנה מערכת הסחר בישראל: ריכוזיות ביבוא.” הרבעון הישראלי למיסים, no. 104 (April 1999): 26–42.

MLA
ברזיס, אליס. “מבנה מערכת הסחר בישראל: ריכוזיות ביבוא.” הרבעון הישראלי למיסים, no. 104, משרד האוצר, Apr. 1999, pp. 26–42.


תקציר

עבודה זו תנתח את הגורמים המשפיעים על הריכוזיות ותפריד בין המשתנים האקסוגניים למדיניות לבין אלו הניתנים לשינוי בשנים הבאות. בחלק השני של העבודה נסקור בקצרה את העובדות על מבנה שוק היבוא, ונראה ששוק היבוא הינו ריכוזי למרות המספר הגדול של מותגים המיובאים לארץ. בחלק השלישי, נתמודד עם הסיבות לתופעות שנמצאו בחלק השני. נדון במיוחד בשינויים במדיניות הסחר של ישראל, והשפעת תהליך החשיפה על הריכוזיות. כמו כן, ישנם אלמנטים נוספים אשר יכולים להשפיע על הריכוזיות. מתוך אותם גורמים, ננתח ספציפית את המיתון. בחלק הרביעי אנו מביאים המלצות למדיניות והחלק החמישי הינו הסיכום.

 מילות מפתח: כלכלת ישראל, ריכוזיות, יבוא, מדיניות סחר